معرفی تیم

مدیر فنی بنیانگذار مدیر فنی

آقای Zengxiaolin

ساختمان آر اند دی 

آقای Huchengjian مدیر بخش تحقیق و توسعه

آقای Liyanfeng مهندس سازه Lilunjia

مهندس مکانیک آقای لیچانگتائو

مهندس اتوماسیون Heqinghu

مهندس برنامه آقای Chenzegui

مهندس طراحی آقای Yibo Coil

مهندس مجمع عمومی خانم Xuxiaoyu

بخش تولید

مدیر تولید آقای Huangqiang

رهبر خط هیئت مدیره آقای Chenjingwei

رهبر Xujun Metalwork رهبر

آقای Wangping Debug رهبر

مدیر خرید خانم Liuyulong

بخش بازرسی کیفیت

مهندس کیفیت آقای Zhouyongqian

واحد فروش

مدیر فروش آقای Xulinchuan

خانم تجارت خارجی ، خانم Xielixia

آقای فروش شیانگ کانگ در جنوب غربی چین

آقای Lijunpeng مدیر فروش شمال چین

آقای فروش Xuqiaojun مدیر فروش جنوب چین